ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Asemblea Xeral

Máximo órgano do partido, composta pola totalidade da afiliación.

Reúnese de xeito ordinario, canto menos, con carácter anual.

Coordinadora

Órgano ordinario de goberno encargado de impulsar os acordos e liñas políticas determinados pola Asemblea Xeral.

Componse por entre tres e sete persoas escollidas directamente pola afiliación ás que se suma unha persoa escollida por cada unha das Asembleas Territoriais constituídas.

Consulta as persoas que compoñen o órgano de coordinación por elección directa:

Renóvase anualmente.

Grupos de Traballo

Espazos de traballo sectorial nos que poden participar persoas non afiliadas.

Asembleas Territoriais

Órganos de participación de base en IGV.

Foros de Debate

Espazos sectoriais de carácter puntual.

Comité de Garantías

Órgano encargado de velar polos dereitos da afiliación. Consulta a actual composición do Comité de Garantías: